Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

romantycznosc
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparamour paramour
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

romantycznosc
4461 cee6 500
Reposted from100p 100p vianiskowo niskowo
romantycznosc
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious vianiskowo niskowo
romantycznosc
5140 2a92 500
Reposted fromjottos jottos vianiskowo niskowo
romantycznosc
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa vianiskowo niskowo
romantycznosc
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo vianiskowo niskowo
romantycznosc
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianiskowo niskowo
romantycznosc
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianiskowo niskowo
romantycznosc
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
romantycznosc
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse vianiskowo niskowo
romantycznosc
9223 e81c 500
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
romantycznosc
Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
— Cormac McCarthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmartii xmartii
romantycznosc
romantycznosc
0101 b981 500
Reposted fromwindingroads windingroads
romantycznosc
 Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— W. Kuczok
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj vianiskowo niskowo
romantycznosc
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianiskowo niskowo
romantycznosc
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo
romantycznosc
4859 a77d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl