Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

romantycznosc
0087 f2bb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawindingroads windingroads
romantycznosc
1037 43d8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
romantycznosc
1708 067c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
romantycznosc
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakomplikacja komplikacja
romantycznosc
Reposted fromFlau Flau viakomplikacja komplikacja
romantycznosc
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viaparamour paramour
romantycznosc
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry
4597 0e56 500

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

romantycznosc
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll
romantycznosc
2572 bcc2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
romantycznosc
2596 f8dd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
romantycznosc
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viaoll oll
romantycznosc
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
romantycznosc
0493 f2f0 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
romantycznosc
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
romantycznosc
romantycznosc
romantycznosc
3126 1237 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viaoll oll
romantycznosc
0061 f1cc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl