Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

romantycznosc
3361 148d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
romantycznosc
2771 8288 500
Reposted fromzciach zciach viatimetobegin timetobegin
romantycznosc
Reposted fromRynn Rynn viatimetobegin timetobegin
romantycznosc
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
romantycznosc
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viatimetobegin timetobegin
romantycznosc
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viatimetobegin timetobegin

November 03 2018

romantycznosc
9203 f956 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
Reposted fromkels kels viakomplikacja komplikacja
romantycznosc
8981 a8a4 500
Σ( ̄ロ ̄lll)
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc

November 01 2018

romantycznosc
9226 9ac7 500
romantycznosc
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viainsanedreamer insanedreamer
romantycznosc
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
romantycznosc
7208 daf4
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 31 2018

romantycznosc
5745 f7df 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
5748 1125 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
romantycznosc
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl